Senate Votes to Protect Net Neutrality - NBC New York

    Senate Votes to Protect Net Neutrality